Plastiki piwo sandyk 12-çüýşe aýna piwo içgisi sandyk

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

Material: polietilen (HDPE) Ulanylyşy: piwo dolanyşygy, transport, ammar we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan ammar we logistika zerur enjamlar Kompaniýanyň piwo sebetleri.
Howpsuzlyk, arassaçylyk, daşky gurşawy goramak, uzak ömri, amatly ulanmak, poslama garşylyk, gaýtadan ulanylýan, ýagtylygyň hili, owadan, ýokary güýç we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Esasy çig mal häzirki zaman transporty üçin möhüm gural bolan polietilen import edilýär , saklamak we gaplamak.Japaneseapon we nemes tehnologiýalaryny özleşdirmek boýunça halkara tendensiýa görä gurluşyň dizaýny ýerliklidir.

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-A Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 348mm (13,7in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 260mm (10,24in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 315mm (12.4in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1.32kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň