12-D ippingükleme ammary Logistik guty Süýt sandyk çüýşeleri Plastiki piwo sandyklary

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

Aýratynlyklary

Saýlanan iýmit derejeli HDPE (ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen), sanjym galyplaýyş prosesi, güýçli gurluş, güýçli täsir garşylygy, ýokary temperatura we pes temperatura garşylygy, yssyz, Hytaýyň milli hil barlag bölüminiň azyk derejeli şahadatnamasy bilen bilelikde piwo we içgi paýlamak we önümçilik pudagy, ammar ammar dolanyşygy üçin ideal logistika enjamlary.

1. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
2. Müşderiniň islegine görä ululygy hem edilip bilner
3. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-D Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 362mm (14,25in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 271mm (10.67in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 318mm (12.52in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1.29 kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.
  önümleri.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň