Kompaniýanyň tertibi

Longşenghe (Pekin) Ylym we Söwda Co., Ltd.

Biz kim

Longşenghe (Pekin) Ylym we Söwda Co., Ltd.2021-nji ýylyň 28-nji iýunynda Hytaýyň Pekinde ýerleşýär.Plastiki önümler, şol sanda plastik paletler, plastik zibil gaplary, plastik sandyklar, plastmassa gutulary we ş.m. ýaly köpmilletli söwda kompaniýasy. Önümlerimiz Europeewropanyň, Demirgazyk Amerikanyň, Okeaniýanyň, Günorta Amerikanyň we Afrikanyň köp ýurtlaryna eksport edilýär.Dünýädäki köp sanly önümçilik kärhanalary, ammar kärhanalary, logistika kärhanalary we iri zynjyr dükanlary bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ösdürdik. Biziň kooperatiw zawodlarymyz Hytaýyň hemme ýerinde we plastmassa önümlerini öndürmekde köp hünärli kärhanalar bar.Hyzmatdaşlyk zawodlarymyzda hünärmen işgärler, ökde işçiler we ýokary tehnologiýaly enjamlar bar.Dürli plastmassa önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we öndürmek üçin güýçli ukyby bar.Şol bir wagtyň özünde, kooperatiw zawodymyzda güýçli hasaba alnan maýa we uly meýdany bar.Birnäçe önümçilik liniýalaryny, önümçilik zawodlaryny we garaşsyz intellektual eýeçilik patentlerini öz içine alýar.Kanagatlanarly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin häzirki zaman hil dolandyryş ulgamyny döretdik.Önümlerimiz ISO9001 hil ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Önümiň hili kepillendirilýär.

biz hakda2

-Eňiş gazanmak ruhunda, size tüýs ýürekden hyzmat etmäge taýýardyrys.Önümlerimiz üçin täze pikirleriňiz ýa-da düşünjeleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň bilen işlemekden hoşal bolarys we size kanagatlanarly önümler getirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biz näme edýäris

Plastiki palet ýaly plastmassa önümleri, daşamak we ammar üçin birnäçe çözgütde ýöriteleşen Longşenghe;plastik sandyk;plastik hapalar we ş.m. 200-den gowrak önüm bar we Hytaýyň hemme ýerinde zawodlar bar.Güýçli üpjünçilik kuwwaty biziň berip biljek iň gowy hyzmatymyzdyr.Longshenghe daşky gurşawyň durnuklylygyny ýokarlandyrýan, awtomatizasiýany gowulandyrýan we müşderilerimiz, işgärlerimiz, hyzmatdaşlarymyz we maýadarlarymyz üçin deňsiz-taýsyz baha döredýän innowasiýa, dünýä derejesindäki üpjünçilik zynjyry çözgütlerini hödürleýär.

biz hakda3