Plastiki bukulýan dolanyşyk sandyk, plastmassa bukulýan sandyk çökýän guty

Gysga düşündiriş:

Dolandyryş gutusy esasan ekologiýa taýdan arassa (HDPE) (PP) çig maldan ýasalýar.Bir bölek sanjym galyplaýyş prosesi bilen ýörite emele gelýär.Reňkleme, tekiz ýer, arassalamak aňsat, gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri, ýykylmakdan gorkmaň, uzak ömri.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastmassa dolanyşyk sandyk-1 plastmassa dolanyşyk sandyk-2

Dolandyryş gutusy esasan ekologiýa taýdan arassa (HDPE) (PP) çig maldan ýasalýar.Bir bölek sanjym galyplaýyş prosesi bilen ýörite emele gelýär.Reňkleme, tekiz ýer, arassalamak aňsat, gowy ýylylyk izolýasiýa täsiri, ýykylmakdan gorkmaň, uzak ömri.

plastmassa bukulýan sandyk-3

 

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0053-B Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 520mm (23.62in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 360mm (14.17in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 282mm (11.1in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 2kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

bukjasy plastmassa bukulýan guty-5

Logistika dolanyşygy gutusy diýlip hem atlandyrylýan söwda gutusy mehaniki enjamlarda, ulaglarda, durmuş enjamlarynda, ýeňil senagatda, elektron enjamlarynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Kislota we aşgar garşylygy, ýagyň garşylygy, zäherli we tagamsyz iýmit gaplamak üçin ulanylýar we arassalamak aňsat, bölekleriň aňsat we çalt dolanyşygy, arassa toplanmagy, amatly dolandyryşy.

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň