12-E supermarket piwo içgisi, agyr aýna çüýşeli içgi sandyk

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

Aýratynlyklary

Material: polietilen (HDPE) Ulanylyşy: piwo dolanyşygy, transport, ammar we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan ammar we logistika zerur enjamlar Kompaniýanyň piwo sebetleri.
Howpsuzlyk, arassaçylyk, daşky gurşawy goramak, uzak ömri, amatly ulanmak, poslama garşylyk, gaýtadan ulanylýan, ýagtylygyň hili, owadan, ýokary güýç we ş.m. aýratynlyklaryna eýedir. Esasy çig mal häzirki zaman transporty üçin möhüm gural bolan polietilen import edilýär , saklamak we gaplamak.Japaneseapon we nemes tehnologiýalaryny özleşdirmek boýunça halkara tendensiýa görä gurluşyň dizaýny ýerliklidir.
1. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
2. Müşderiniň islegine görä ululygy hem edilip bilner
3. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-E Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 350mm (13,78in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 268mm (10.55in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 323mm (12,72in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1,28 kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň