Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.FAQ (Plastiki palet)

Plastiki paleti nädip saýlap bilerin?

3 esasy faktora bagly:
a.Paletiň dizaýnynda bizde üç çapyşyk görnüşi, alty ylgaw görnüşi , dokuz fut we iki taraply görnüş bar.
b.Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
c.Önümçilik usuly, umuman, sanjym galyplary we üflemek.
Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

Customöriteleşdirilen görnüşimi we logotipimi alyp bilerinmi?

Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

Synag üçin nusga alyp bilerinmi?

Barlamak we synag üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys.

Paypal, Weston Union we TT we L / C-den başga söwda kepilligini kabul edýärsiňizmi?

Alada etme, biziň ähli işimiz kanagatlanarly önümleri almaga we puluňyzy almazdan ozal howpsuz saklamaga kömek etmekdir.
Şonuň üçin siziň saýlan ähli töleg usulyňyzy kabul edýäris.

Tölegden soň näçe wagt köpçülikleýin ýük alyp bilerin?

Adatça 10-15 gün.Jikme-jiklikler üçin göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

2.FAQ stic Plastik sandyk)

Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?

Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?

Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

Hawa, ammar we material işleýiş önümleri käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

Customörite hyzmat berýärsiňizmi?

Hawa, bar bolan önüm setirimiz üçin size ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.

Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

3.FAQ (Plastiki zibil gaplary)

Önümi we gaplamany sazlap bilerinmi?

Elbetde, ähli islegleriňizi iň ussatlyk bilen kanagatlandyraryn.

Önümleriň durnukly üpjünçiligini nädip üpjün edip bilersiňiz?

Zawodymyzdan başga-da 50-den gowrak kooperatiw zawodymyz bar, her aýda 300-den gowrak konteýner eksport edýäris we Germaniýada we Amerikada ammarlarymyz bar, üpjünçilik barada alada etmeli däl.

Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Mugt nusgalar berip bileris, ýöne eltip bermek üçin pul tölemeli.

Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt näme?

Umuman, eltip beriş wagtymyz 7-15 gün.Belli bir wagtda biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Sitatany nädip çalt alyp bilerin?

Gerek zatlaryňyzy bize habar bermegiňizi haýyş edýäris, işgärlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?