24 çüýşäniň plastik gaplanylýan dolanyşygy piwo çüýşeleriniň saklanylýan sandyk

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2jikme-jiklikler görkezilýär

Saýlanan iýmit derejeli HDPE (ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilen), sanjym galyplaýyş prosesi, güýçli gurluş, güýçli täsir garşylygy, ýokary temperatura we pes temperatura garşylygy, yssyz, Hytaýyň milli hil barlag bölüminiň azyk derejeli şahadatnamasy bilen bilelikde piwo we içgi paýlamak we önümçilik pudagy, ammar ammar dolanyşygy üçin ideal logistika enjamlary.

1. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
2. Müşderiniň islegine görä ululygy hem edilip bilner
3. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0024 Plastiki zibil gaplary
Uzynlygy 522mm (20.55in) Stil gapagy, tigir, pedal
Ini 353mm (13.9in) Daşarda ulanmak
Boýy 320mm (12.6in) omöriteleşdirilen opsiýalar logo / reňk / ululyk
çüýşe 12btl Agramy 2.13 kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň