12 G Gap bolýan piwo çüýşeleri Plastiki sandyklar 12 çüýşe plastik piwo sandyk

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik piwo sandyk1 plastik piwo sandyk2

Aýratynlyklary

Piwo sebetleri gaty dykyzlygy, gowy sowuk garşylygy, ýokary himiki durnuklylygy, kislotalara we aşgarlara garşylygy, organiki eremesi bilen ýokary dykyzlykly pes basyşly polietilenden (HDPE) ýasalýar we zäherli we tagamsyz.Örän ajaýyp elektrik häsiýetleri we gowy radiasiýa garşylygy we ýokary ýylylyga çydamly temperaturasy bar.
Ykdysady (gaýtadan işlenip bilner) daşky gurşawy goramak (ekologiki gurşawy goramak üçin) saglyk (galyndy we çygly çyglylyga we güjüklere kislota we aşgar garşylygy) howpsuzlygy (dyrnak ýok, radiasiýa ýok, zäherli, tagamsyz) amatlylygy (bejermek aňsat däl) ).

1. Howalandyrylan taraplar, zerur bolsa mazmun üçin gowy howa hereketini üpjün edýär
2. Müşderiniň islegine görä ululygy hem edilip bilner
3. Taraplary gyzgyn möhürlenip we müşderileriň nyşany bilen ekran edip bolýar

plastik piwo sandyk3

Spesifikasiýa

Model belgisi BE0012-G Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 352mm (13.86in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 267mm (10.51in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 316mm (12.44in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
çüýşe 12btl Agram 1,27 kg

plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň