Zawod gezelenji

Longshenghekärhanalaryň giňişleýin önümçiligi we işleýşi.Esasan ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde plastmassa bukulýan guty \ bankalar \ karta \ dolanyşyk gutusy \ sebet \ palet bilen meşgullanýar, häzirki wagtda Awstraliýa, Hindistan, Malaýziýa ýaly ýurtda we daşary ýurtda kompaniýanyň marketing ulgamy. , Afrika, Europeewropa we ABŞ.Müşderileriň goldawyny we ynamyny gazanmak üçin ajaýyp we täsirli hyzmat.Biziň pelsepämiz: hil, ýaşamak, abraý we marka üçin ymtylýar.Önümlerimiz nebithimiýa, himiýa, piwo, içgiler, azyk, derman, temmäki, sim we kabel we beýleki köp pudaklarda giňden ulanylýar.Islendik wagt, siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek we has gowy hyzmat bermek üçin dünýäniň logistika pudagynyň ösüşi üçin bilelikde has gowy geljegi döretmek isleýäris.

Hyzmatdaşlyk zawodlarymyz Hytaýyň hemme ýerinde, plastmassa önümlerini öndürmekde köp hünärli kärhanalar bar.Hyzmatdaşlyk zawodlarymyzda hünärmen işgärler, ökde işçiler we ýokary tehnologiýaly enjamlar bar.Dürli plastmassa önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we öndürmek üçin güýçli ukyby bar.Şol bir wagtyň özünde, kooperatiw zawodymyzda güýçli hasaba alnan maýa we uly meýdany bar.Birnäçe önümçilik liniýalaryny, önümçilik zawodlaryny we garaşsyz intellektual eýeçilik patentlerini öz içine alýar.Kanagatlanarly önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin häzirki zaman hil dolandyryş ulgamyny döretdik.Önümlerimiz ISO9001 hil ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Önümiň hili kepillendirilýär.-Eňiş gazanmak ruhunda, size tüýs ýürekden hyzmat etmäge taýýardyrys.Önümlerimiz üçin täze pikirleriňiz ýa-da düşünjeleriňiz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň bilen işlemekden hoşal bolarys we size kanagatlanarly önümler getirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Önüm gözleginde we ösüşinde, hiline gözegçilikde we beýleki ugurlarda köp ýyllap toplanan güýçli artykmaçlyklarymyza esaslanyp, kompaniýamyz köp topar müşderileriniň biragyzdan makullamagyny gazandy. şol sanda Tsingtao piwo önümçiligi, Mengniu, COFCO, Hytaý demir ýol dolandyryşy we ş.m. Netijeli dolandyryş, ösen tehnologiýa we enjamlar we berk tehniki gözegçilik müşderilere iň ýokary hilli önüm operasiýa hyzmatlaryny hödürleýär.

Ofis binasy

Ofis binasy

Zawod binasy

Zawod binasy

Seminar

Seminar

Ammar

Ammar

Önümiň nusgasy

Haryt nusgasy4
Haryt nusgasy3
Haryt nusgasy2
Önümiň nusgasy