240L-C Ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan tozanlar

Gysga düşündiriş:

1.Meş güýçlendirmek
köp sanly berkitme dizaýny gaplary has güýçli, has çydamly we täsire çydamly edýär.
2.Naýlon wilkasynyň dizaýny
wilka dizaýny gapak bilen gap bilen has berk tutawaç arasynda ajaýyp baglanyşyk döredýär.
3.Antiskid tutawajy
tutawaçda antiskid dizaýny, aňsatlyk bilen hereket edýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Çig material HDPE çydamly UV hilli ýokary gyz, Made öndürijiligini gaýtadan işlemekden ýokary, güýçli üpjün ediji.
Garşylyk täsiri gaty gowy.
Gaýtadan ulanylýan we dostlukly eko.
Subut-çüýrük we suw geçirmeýän suw, aýaz-aýaz.
2. Gapagy tutawajyň berk dizaýny, çydamly we gapagy açmak aňsat
3. Uly kalibrli barrel, gowy howa geçirijiligi, üýtgeşik ys ýok
4. Geýmäge çydamly pedal dizaýny, çeýe pedal, amatly we zähmeti tygşytlaýjy
5. Täze işlenilen we galyňlaşdyrylan materiallar, güýçli we könelmäge çydamly, çydamly we ýük göteriji

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

Aýratynlyklary

Biziň maksadymyz, ähli galyndylary we gaýtadan işleýän konteýner zerurlyklaryny 50 litrlik kadadan başlap, 1100 litre çenli doly üpjün ediji bolmak.Iki tigirli 100 litr , 120 litr, 240 litr we 360 ​​litrlik gaplary alyp barýan synpymyz, güýç dizaýn tehnologiýasynyň iň täzelerini hödürleýär.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-240-C Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 720mm (28.35in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 570mm (22.44in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 1050mm (41.34in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 240L Agram 14.5kg

senagat hapa gaplary3 senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň