240L-Litr Hdpe Pedal Zibilleri Tigirler bilen açyk plastik galyndy gaplary gaýtadan işlemek

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

Üstünlikleri

1. Gapagyň berk dizaýny, çydamly we gapagy açmak aňsat.
2. Täze işlenen we galyňlaşdyrylan materiallar, güýçli we könelmäge çydamly, çydamly we ýük göteriji.

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary

“Longshenghe” plastik hapa gaplary, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.Bu plastik sandykyň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldar.Çeýe dizaýn dürli giňişliklere bolan islegleriňizi hem kanagatlandyryp biler.
Biziň maksadymyz, ähli galyndylary we gaýtadan işleýän konteýner zerurlyklaryny 50 litrlik kadadan başlap, 1100 litre çenli doly üpjün ediji bolmak.Iki tigirli 100 litr , 120 litr, 240 litr we 360 ​​litrlik gaplary alyp barýan synpymyz, güýç dizaýn tehnologiýasynyň iň täzelerini hödürleýär.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-240-A Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 725mm (28.54in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 585mm (23.03in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 1020mm (40.16in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 240L Agram 15.06 kg

senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

Arza

“Longshenghe” plastik zibil konteýneriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize doly laýyklaşyp bileris, plastik zibil konteýnerimiziň ajaýyp göterijilik ukyby şübhesiz siziňki birinji saýlaw.

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň