240L-B ätiýaçlyk süýümli aýna uly kuwwatly plastik galyndylar çüýşäni aýak pedaly bilen zyňyp biler

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

Üstünlikleri

1. Tigir, tekeri ýasamak üçin ýokary hilli kauçuk material, içki tigir çarçuwasy üçin ajaýyp plastmassa materialy, gurlan polat ýeňi kabul edýär.ogurlamak aňsat däl;
2. Täze işlenen we galyňlaşdyrylan materiallar, güýçli we könelmäge çydamly, çydamly we ýük göteriji.
3. Esasanam aşaky dizaýn edilen yubka, aşaky we ýer arasynda takmynan 2 sm aralyk dörediň.Mundan başga-da, aşagynda 2pc könelmäge çydamly dyrnak bar, zibil gutusyny has durnuklaşdyrýar, döwülmegi azaldýar.
4. Tigirli Dustbin ýaşyl, gyzyl, gök, gara we sary ýaly gaty özüne çekiji reňklerde bar.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.
5. Dürli gurşawa giňden ulanylýan, emläk, arassaçylyk, zawod we ş.m. hapa ýygnamak üçin has köp ulanylyp bilner.

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary

“Longshenghe” plastik hapa gaplary, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.Bu plastik sandykyň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldar.Çeýe dizaýn dürli giňişliklere bolan islegleriňizi hem kanagatlandyryp biler.

senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-240-B Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 735mm (28.94in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 590mm (23.23in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 1070mm (42.13in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 240L Agram 15.13 kg

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň