360L Plastiki tozany arassalamak we galyndy materiallaryndan tozan öndürmek

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Tigir, tekeri ýasamak üçin ýokary hilli kauçuk material, içki tigir çarçuwasy üçin ajaýyp plastmassa materialy, gurlan polat ýeňi kabul edýär.ogurlamak aňsat däl;
2. Täze işlenen we galyňlaşdyrylan materiallar, güýçli we könelmäge çydamly, çydamly we ýük göteriji.
3.Gatylygy ýokarlandyrmak we hapanyň ysynyň syzmagynyň öňüni almak üçin gapagyň içinde professional ys garşy möhürleýji halka bar.
4. Aýratynam aşaky dizaýn edilen yubka, aşaky we ýer arasynda takmynan 2 sm aralyk dörediň.Mundan başga-da, aşagynda 2pc könelmäge çydamly dyrnak bar, zibil gutusyny has durnuklaşdyrýar, döwülmegi azaldýar.
5. Dürli gurşawa giňden ulanylýan, emläk, arassaçylyk, zawod we ş.m. hapa ýygnamak üçin has köp ulanylyp bilner.

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary

Biziň maksadymyz, ähli galyndylary we gaýtadan işleýän konteýner zerurlyklaryny 50 litrlik kadadan başlap, 1100 litre çenli doly üpjün ediji bolmak.Iki tigirli 100 litr , 120 litr, 240 litr we 360 ​​litrlik gaplary alyp barýan synpymyz, güýç dizaýn tehnologiýasynyň iň täzelerini hödürleýär.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.

senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-360 Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 705mm (27,76in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 845mm (33.27in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 1100mm (43.31in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 360L Agram 22.2kg

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary