100L ýöriteleşdirilen gönüburçly tigirli plastmassa açyk gap

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

Üstünlikleri

1. Gapagyň berk dizaýny, çydamly we gapagy açmak aňsat;
2. Uly kalibrli barrel, berkligi ýokarlandyrmak we hapa ysynyň syzmagynyň öňüni almak üçin özboluşly ys gapagy ýok

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary

“Longshenghe” plastik hapa gaplary, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.Bu plastik sandykyň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldar.Çeýe dizaýn dürli giňişliklere bolan islegleriňizi hem kanagatlandyryp biler.
Biziň maksadymyz, 50 litrlik kaddan başlap, 1100 litrlik gap-gaçlara çenli ähli galyndylary we gaýtadan işleýän gap-gaçlary doly üpjün ediji bolmak.Synpda öňdebaryjy iki tigirli 120 litr, 240 litr we 360 ​​litrlik gaplar güýç dizaýn tehnologiýasynyň iň täze görnüşlerini hödürleýär.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.
Iň ýokary hilli polietilenden (HDPE) öndürilen takyklyk.EN840-5 standart önümçiligine görä, barrel göwre diwarynyň galyňlygy Model G-den 4,5 mm ýa-da ondanam köp, Model A-dan 3,5 mm ýa-da ondanam köp, we 3,8mm ýa-da ondanam köp Model U.Resistant To Fading, UV, atylylyk, Aýaz, Tebigy we Himiki zaýalanma.

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-100L görnüşli plastik zibil gaplary
Uzynlygy 480mm (24.41in) ätiýaçlyk bölegi Gapak, tigir, pedal
Giňligi 530mm (16.53in) Daşarda ulanmak
Boýy 790mm (12.4in) omöriteleşdirilen opsiýalar logo / reňk / ululyk
100L göwrüm 9.06 kg

senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

Arza

“Longshenghe” plastik zibil konteýneriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik zibil konteýnerimiziň ajaýyp göterijilik ukyby şübhesiz siziňki birinji saýlawşahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary