120L Galyndy plastik zibil öýi Daşky hapa gap

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

Üstünlikleri

1. Gapagyň berk dizaýny, çydamly we gapagy açmak aňsat;
2. Tigir, tekeri ýasamak üçin ýokary hilli rezin material, içki tigir çarçuwasy üçin ajaýyp plastmassa materialy, gurlan polat ýeňi kabul edýär.ogurlamak aňsat däl;

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary:

1. Esasy aýratynlyklar
2.Jaýyň töwereginde ýa-da täjirçilik şertlerinde ulanmak üçin amatly.
3. Işlemek aňsat.
4. Giňişleýin esbaplar diapazony bilen köpugurly.
5. Howpsuz we ulanyjy üçin amatly.
6. Tigirleriň daşky ýagdaýy sebäpli aýratyn durnukly.
7. göteriji ulgamlar bilen utgaşykly.
8. Howpsuz we işlemek aňsat.
9. Gowulandyrylan dolandyryşdan teker tutawajy.
10. smoothumşak ýüzler we tegelek içki burçlar sebäpli arassalamak aňsat.

Ölçegi : 1100L / 660 / 240L / 120L / 100L

Gaplamak maglumatlary

Gaplar berkidilýär, aşaky bölegi oklar we tigirler bilen berkidilýär.Galan tigirler halta gaplanýar.Polibaglarda örtükler.

senagat hapa gaplary4

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-120 Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 530mm (20.87in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 475mm (18,7in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 925mm (36.42in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 120L Agram 12.23 kg

senagat hapa gaplary5

Arza

“Longshenghe” plastik zibil konteýneriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize doly laýyklaşyp bileris, plastik zibil konteýnerimiziň ajaýyp göterijilik ukyby şübhesiz siziňki birinji saýlaw.

şahadatnama

pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary