Plastiki paletler: kesgitleýji gollanmaňyz.

Kompaniýalaryň agaçdan plastmassa paletlere geçmeginiň bir sebäbi bar we köp satyjylaryň çalyşmagyny haýyş etmeginiň bir sebäbi bar.Plastiki paletler, ýük derejesindäki transport platformalarynyň ewolýusiýasynda indiki ädim ýa-da gutulgysyz netije.Köp sanly artykmaçlyklar bilen, esasy transport platformasy hökmünde plastmassa paletleri kabul edýän kompaniýalar amallaryň umumy bahasyny azaldýar we gaýtadan ulanylýan plastmassa üpjünçilik zynjyrynyň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

图片 1

 

Plastiki paletiň artykmaçlyklary

1. ighteňil we işlemek aňsat

2.Güýçli we çydamly güýç

3.Siz sorujy we arassalamak aňsat

4. Durnukly we gaýtadan ulanylýan

5.Eksport üçin zerur bejergi gerek däl

6. Awtomatlaşdyrylan ammar ulgamynda ygtybarly

Her paletiň öz güýçli we aýratynlyklary bar, olar üçin niýetlenen pudak senarisine laýyk gelmelidir.Käbir paletler belli bir pudaklara we sebitlere mahsus bolmak üçin döredildi, şonuň üçin hemmesi maksatly däl.Işiňiz üçin paletiň dogry görnüşini saýlamak üpjünçilik zynjyrynyň netijeliligini ýokarlandyryp, ähli transport zynjyryňyzy has ýumşadyp biler.Paletlerimizi ulanmak işiňizi ekologiýa taýdan arassa eder.Şol bir wagtyň özünde, ähli paletlerimiz gaýtadan ulanylýan materiallar bilen ýasalýar, agaç paletler bilen deňeşdirilende, plastik paletlerimizde goşmaça gyzyl lenta ýok, plastmassa paletlerimiziň gaýtadan işlenip bilinýän we ekologiýa taýdan has arassa bolmagy, önümçilik döwründe daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni almaga synanyşýarys. amal, şonuň üçin paletlerimizi ulanmak daşky gurşawy goramak işine goşant goşmakdyr diýip bilersiňiz.

Haýsy tarelkanyň gerekdigine düşünmäge kömek etmek üçin, indiki makalada size lýuboý görnüşlerimiz, aýratynlyklarymyz we ulanylyş ssenarilerimiz barada umumy maglumat bererin, şonuň üçin üns beriň!

 


Iş wagty: Awgust-22-2022