Açyk öý awtoulag plastik kemping saklaýyş gutusy Göçme gutular

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik dolanyşyk gutusy plastik dolanyşyk gutusy-2

Aýratynlyklary

Plastiki dolanyşyk gutusy çig mal hökmünde ýokary täsir güýji bolan HDPE (pes basyşly ýokary dykyzlykly polietilen) we PP (polipropilen) -den ýasalýar.Gutujy beden prosesleriniň köpüsi bir gezeklik sanjym galyplary bilen amala aşyrylýar we käbir plastik gutular guty gapaklary (tekiz örtük we ýapgy örtük) bilen hem enjamlaşdyrylandyr.Şeýle hem bukulmak üçin döredilen käbir logistika gutulary bar, bu guty boş bolanda saklanyş mukdaryny azaldyp, yzky we logistika çykdajylaryny azaldyp biler.Plastiki logistika gutularynda epleme garşy, garramaga garşy, ýokary göteriji güýç, uzalmak, gysylmak, ýyrtylmak, ýokary temperatura, baý reňkler bar, gaplama guty görnüşli dolanyşyk gutulary dolanyşykda we taýýar önüm ibermek gaplamalarynda, ýeňil, çydamly, we çydamlydyr.stak.Ulanyjynyň zerurlyklaryna görä örtülip, ​​tozana garşy we daşky görnüşi boýunça dürli aýratynlyklar we ululyklar düzülip bilner.Adatça, içi boş tagtanyň dolanyşygy gutusy, müşderi tarapyndan üpjün edilip, ýüklenip bilner we köp guty bir-biriniň üstünden düşer ýaly öndürilýär.

plastmassa bukulýan guty-3 plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0053-A Görnüşi Piň soňky sandyk
Uzynlyk 520mm (23.62içinde) Stil Eplenýän sandyk
Ini 360mm (14.17içinde) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 282mm (11.1içinde) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 1.3kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

şahadatnama

pudagy birleşdirmekgaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň