“Näme üçin gaýtadan işlenen plastmassa önümleri” —— Kömek ediň!Tokaý ýok ​​diýen ýaly!

Tokaýlaryň tutuş planetada nähili möhümdigini hemmämiz bilýäris;ahyrsoňy, ýeriň 30% -ini emele getirýärler.

Tokaý esasly ekosistemalar iýmitlendiriji suw, ýeliň we gumyň öňüni almak, topragyň eroziýasyna garşy durmak, howany arassalamak, howany kadalaşdyrmak, howany gowulaşdyrmak we ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaşamagy üçin ýaşaýyş ýerlerini üpjün etmek ýaly ýeri ýuwaşlyk bilen goldaýar we bu zatlary saklamak üçin möhüm päsgelçilik bolup durýar. ýeriň ekosistemasynyň howpsuzlygy.

Forestöne tokaý ulgamlarymyza uly zeper ýetýän, agaçlar birkemsiz kesilýär, agaç köp mukdarda sarp edilýär we häzirki weýrançylyk derejesi dowam etse, häzirki tokaý ulgamlarymyz ýok bolar. bir asyr.

Uly tokaý hojalygy we oba hojalygy ulgamlary gysga wagtyň içinde adamlar tarapyndan rehimsizlik bilen ýok edildi, howanyň kadalaşdyrylmagy deňagramlylykdan çykdy we bolşy ýaly zyýansyzlandyrylyp bilinmeýän köp mukdarda parnik gazlary.Atmosfera deňsizligine täsir edýän iki esasy sebäp bar :

Ilki bilen agaçlar kesilende kömürturşy gazyny zyýansyzlandyrmak boýunça asyl işini dowam etdirip bilmezler.

Ikinjiden, agaçlaryň özleri global ýylylyga sebäp bolýan gazlary gaýtadan dikeldýärler we örtülen meýdanyň mukdarynyň azalmagy bu möhüm guralyň azalmagyny aňladýar.

Elbetde, tokaýlar howany kadalaşdyrmakdaky rolundan başga-da, ýeriň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň 80% -den gowragyny mesgen tutýar.Tokaýlar ýok edilende ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýaşaýan ýeri hem ýok edilýär we biodürlüligi ep-esli derejede peseldýär, käbir gözlegler her ýyl 4000 bilen 6000 aralygyndaky tokaý tokaý görnüşleriniň ýok boljakdygyny görkezýär.

Şeýle hem, ata-babalarynyň ýaşap geçen ýerleri weýran bolansoň, ýaşamak üçin tokaýlara garaşly 2 milliarddan gowrak adama gönüden-göni täsir edýär.

Şonuň üçin tokaýlary goramak gaty möhümdir we bu ýagdaýy wagtynda, özümiziň we geljegimiz üçin üýtgetmeli.

Bu gözenekli tokaý ulgamynda diňe bir agaç däl, eýsem plastmassa hem iýýär we bu pajygaly ýagdaýyň gaýtalanmazlygy üçin gaýtadan ulanylýan plastmassany ulanmagy işjeň ösdürmeli.

未 标题 -1


Iş wagty: Awgust-26-2022