“Paddle” bilen uly 660 litrlik plastik hapa gaplary Dustbin

Gysga düşündiriş:

1.Bedeniň ähli bölekleri aýrylýar we çeýe
2. Üýtgeşik gurluş dizaýny has berkdir
3. Universalhliumumy rol oýnaýanlar bilen


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Üstünlikleri

1. Gapagyň berk dizaýny, çydamly we gapagy açmak aňsat;
2. Täze işlenen we galyňlaşdyrylan materiallar, güýçli we könelmäge çydamly, çydamly we ýük göteriji.
3. Iň ýokary hilli polietilenden (HDPE) ýasalan takyklyk.EN840-5 standart önümçiligine görä, barrel göwre diwarynyň galyňlygy 4,5 mm ýa-da ondanam köp Model Model, 3,5 mm ýa-da ondanam köp Model A, 3,8mm ýa-da ondanam köp Model U öçmäge çydamly, UV, ýylylyk, aýaz, tebigy we himiki zaýalanma .
4.Gapyň içinde berkligi ýokarlandyrmak we hapa ysynyň syzmagynyň öňüni almak üçin gapagyň içinde professional ys garşy möhürleýji halka bar.
5. Tigir daşky tekeri, içerki tigir çarçuwasy, gurlan polat ýeňi bolmak üçin ýokary hilli tebigy rezin materiallary kabul edýär.Patentlenen tehnologiýany kabul edýär, ogurlamak aňsat däl.
6. Elektro-galvanizli gaty polat tigir şahasy 45 # uglerod polat, poslama garşy örtük bejergisini kabul edýär, üç gezek duzlamak arkaly oksidiň üstüni gowy aýyrýar.Çydamly, antioksidlenme, posdan goraýan wagt 10 ýyldan az, tigir we wilka baglanyşygy: gönüden-göni goýmak, ogurlygyň öňüni almak üçin tebigy.

senagat hapa gaplary senagat hapa gaplary2

senagat hapa gaplary3

Aýratynlyklary

“Longshenghe” plastik hapa gaplary, ýokary öndürijilik hödürleýän hakyky tegelek hökmünde işlenip düzüldi.Bu plastik sandykyň ýokary täsir güýji, şeýle nädogry işlemek bilen zeper ýetmek howpuny ep-esli azaldar we şeýlelik bilen hyzmat möhletini uzaldar.Çeýe dizaýn dürli giňişliklere bolan islegleriňizi hem kanagatlandyryp biler.
Biziň maksadymyz, ähli galyndylary we gaýtadan işleýän konteýner zerurlyklaryny 50 litrlik kadadan başlap, 1100 litre çenli doly üpjün ediji bolmak.Iki tigirli 100 litr , 120 litr, 240 litr we 360 ​​litrlik gaplary alyp barýan synpymyz, güýç dizaýn tehnologiýasynyň iň täzelerini hödürleýär.Wheelhli tigirli gaplar müşderiniň reňkleri we bellikleri taýdan doly özleşdirilip bilner.

senagat hapa gaplary4 senagat hapa gaplary5

Spesifikasiýa

Model belgisi LJ-660 Görnüşi Plastiki zibil gaplary
Uzynlyk 1285mm (50.59in) Stil Gapak, tigir, pedal
Ini 775mm (30.51in) Ulanylyşy Daşarda
Boý 1295mm (50.98in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Ses 660L Agram 44,75 kg

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary