HDPE HDPE 1111 Ammar üçin dokuz aýakly plastik palet eksport ediň

Gysga düşündiriş:

1. Iň azyndan 50% köp ýer tygşytlap bilýän höwürtge funksiýasy we biri-birine ýapyşmak ukyby.
2.Gaty ýeňil we el bilen işlemek aňsat, bu howa ýükleri üçin ajaýyp bolýar.
3.Bu plastik paletler önümiňizi arzan bahadan daşamak we eksport maksady bilen meşhur.
4.Gigiýena, berk çydamlylyk we poslamaň.Wasuwup bolýar we kömelek we bakteriýalary döretmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

JW1210-2 JW1210-3

Aýratynlyklary

Dokuz aýakly palet: Bu umumy plastik paletler hem tehniki taýdan skiddir.Dokuz aýakly paletler, paletleriň biri-birine höwürtge döretmegine mümkinçilik berýän ylgawçylaryň ýerine dokuz deň aralyk aýaklary bar.Aýaklar öndürilende paletiň üstünde depressiýa döretmek arkaly emele gelýär.
1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.

appli ssenariýleri TW1010-07 TW1010-08

Spesifikasiýa

Model belgisi JW-1111 Görnüşi Dokuz aýakly plastik palet
Uzynlyk 1100mm (43.31in) Stil Leeke ýüzli
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 145mm (5.71in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 1.5t Rack ýük /
Dinamiki ýük 0,5t Agram 10.4kg

JW1111-2

Arza

“Longshenghe” plastmassa paletleriniň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, palletizasiýa, rack ýa-da ammar ýaly ulanylyşyna garamazdan, dokuz aýakly islegleriňize doly laýyklaşyp bileris. ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň