Apsykylýan agyr ýükli plastik sandyklar satylýar (1)

Gysga düşündiriş:

1.HDPE ýa-da HDPP material
2. spaceeri tygşytlamak üçin bukulyp bilner
3. Tor gurluşy has güýçlidir


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastmassa bukulýan sandyk plastmassa bukulýan sandyk-2

Aýratynlyklary

Özara baglanyşyk ulgamy bilen döredilen bu ammar sandyk, birnäçe sandyk üçin kiçi aýak yzy döretmek üçin berkdir.Bu gaplanan sandyk, ýer tygşytlaýjy ammar üçin çöküp bilýär we ulanylmaýan mahaly tekjeleriňize gaty laýyk gelýär.Iki gapdalynda iki tutawaç bilen gurlan bu bukulýan sandyk, agyr zady götermegiň kynçylyksyz ýoluny üpjün edýär.

Spesifikasiýa

Model belgisi ZD0056 Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 600mm (23.62in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 400mm (15,75in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 220mm (8.66in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 2.2kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

plastmassa bukulýan sandyk-3 plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik sandyklaryň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: customörite hyzmat berýärsiňizmi?
  J: Hawa, size bar bolan önüm setirimiz üçin ýöriteleşdirilen logotip, logotip çap etmek, ýöriteleşdirilen paket we ýöriteleşdirilen reňk hödürläp bileris.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýn, gural ýasamak we plastmassa sanjym etmek isleýäris, ýöriteleşdirilen plastmassa bölekleri üçin bir gezeklik hyzmaty alyp bilersiňiz.
  Theeri gelende aýtsak, täze önümleri ösdürmek üçin gural çykdajylaryny paýlaşmak baradaky islendik gepleşikleri kabul etmek isleýäris.Gurallaryň bahasyny paýlaşyň, başga bazara ýüz tutuň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň