Kemping ammar gutusy, gapakly plastik gutular ammary bilen açyk ammar gutusy

Gysga düşündiriş:

Reňk: Dymmaklyk gök, ak, sary, gyzyl, ýaşyl we ş.m., beýleki reňkler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
Owadan we çydamly plastmassa dolanyşyk gutusy: plastmassa dolanyşyk gutusy önümleri pes basyşly ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) (PP) bir gezeklik sanjym galyplary bilen, ýalpyldawuk, gowy el duýgusy we uzak ömri bilen öndürilýär.
Plastiki dolanyşyk gutusy owadan, ýeňil, süýşmeýän, süýşmäge garşy, täsire çydamly, ýylylyga çydamly, aşaga çydamly, basyşa çydamly, poslama garşy, kislota çydamly, aşgazana çydamly, dem alýan we geçip bolmajak.
Plastmassa dolanyşyk gutusy ýerlikli gurluş dizaýnyna we ýokary göterijilik güýjüne eýe.1L plastmassa dolanyşyk gutusynyň ýüki 1-100KG aralygyndadyr we 1,5 metr beýiklikden erkin ýykylanda çynlakaý deformasiýa ýa-da döwülmez.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

plastik dolanyşyk gutusy plastik dolanyşyk gutusy-2

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0066 Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 607mm (23.9in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 415mm (16.34in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 260mm (10,24in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 2.7 kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

Aýratynlyklary

Reňk: Dymmaklyk gök, ak, sary, gyzyl, ýaşyl we ş.m., beýleki reňkler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
Owadan we çydamly plastmassa dolanyşyk gutusy: plastmassa dolanyşyk gutusy önümleri pes basyşly ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) (PP) bir gezeklik sanjym galyplary bilen, ýalpyldawuk, gowy el duýgusy we uzak ömri bilen öndürilýär.
Plastiki dolanyşyk gutusy owadan, ýeňil, süýşmeýän, süýşmäge garşy, täsire çydamly, ýylylyga çydamly, aşaga çydamly, basyşa çydamly, poslama garşy, kislota çydamly, aşgazana çydamly, dem alýan we geçip bolmajak.
Plastmassa dolanyşyk gutusy ýerlikli gurluş dizaýnyna we ýokary göterijilik güýjüne eýe.1L plastmassa dolanyşyk gutusynyň ýüki 1-100KG aralygyndadyr we 1,5 metr beýiklikden erkin ýykylanda çynlakaý deformasiýa ýa-da döwülmez.
Plastmassa dolanyşyk gutusy ýanýan element bolup, ýangyn çeşmesine ýakyn bolmaly däldir (iň ýokary iş temperaturasy 100 ° C, ýokary temperatura garşylygy 120 ° C, ot almagyň temperaturasy 340 ° C, öz-özüni ýakmak temperaturasy 349 ° C, iň pes ulanylyş temperaturasy -25 ° C).Adaty ulanyş şertlerinde ulanyň, bu plastik sandyk has uzak dowam eder.
Plastmassa dolanyşyk gutusynyň aşagy gurnama hatarynda oňat hereket edip bilýän kwadrat güýçlendiriji gapyrga ýaly dürli skidlere garşy dizaýnlary kabul edýär.Aşagyndaky kwadrat güýçlendiriji gapyrgalaryň ulanylmagy hem önümi has ygtybarly edýär.
Haçan-da zatlary saklamak üçin plastmassa dolanyşyk gutusy (logistika gutusy) ulanylanda, temperatura takmynan 40 ° C derejesinde saklanmalydyr we gorizontal ulanmak iň oňat täsir eder we ýer egiler.Plastiki gapyň agramy gaty ýokary bolmaly däldir, ýogsam aşaky dolanyşyk gutusynyň (logistika gutusy) deformasiýasyna sebäp bolar, şeýlelik bilen plastmassa dolanyşyk gutusynyň (logistika gutusy) hyzmat ediş möhletine täsir eder.

plastmassa bukulýan guty-3 plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5 şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň