Uly plastmassa höwürtgelenen we gaplanan ammar gutulary we gaplar

Gysga düşündiriş:

Amatly dolanyşyk, arassa ýygnamak, aňsat dolandyrmak, çyglylyga garşy, poslama garşy, güjüklere garşy, bug we tüsse ýok.
Gowy berklik, täsire garşylyk, ýokary gysyş güýji, ýokary berklik, gowy egilmek.
Gutujyk göwresiniň töweregindäki gapyrgalary berkitmek dizaýny, guty korpusynyň göterijilik ukybyny we berkitmegiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we deformasiýa etmek aňsat däl.
Plastmassa dolanyşyk gutusy ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaýan, zyňylmagy aňsat, daşky gurşawy hapalamaz we beýleki plastmassa önümleri öndürmek üçin gaýtadan ulanylyp bilner.
Ekrany çap etmek we bronlamak islegleriňize görä edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Amatly dolanyşyk, arassa ýygnamak, aňsat dolandyrmak, çyglylyga garşy, poslama garşy, güjüklere garşy, bug we tüsse ýok.
Gowy berklik, täsire garşylyk, ýokary gysyş güýji, ýokary berklik, gowy egilmek.
Gutujyk göwresiniň töweregindäki gapyrgalary berkitmek dizaýny, guty korpusynyň göterijilik ukybyny we berkitmegiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we deformasiýa etmek aňsat däl.
Plastmassa dolanyşyk gutusy ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaýan, zyňylmagy aňsat, daşky gurşawy hapalamaz we beýleki plastmassa önümleri öndürmek üçin gaýtadan ulanylyp bilner.
Ekrany çap etmek we bronlamak islegleriňize görä edilip bilner.

plastik dolanyşyk gutusy plastik dolanyşyk gutusy-2

Spesifikasiýa

Model belgisi ZK0083 Görnüşi Plastik sandyk
Uzynlyk 620mm (24.41in) Stil Eplenýän sandyk
Ini 420mm (16.53in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 315mm (12.4in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Agram 2kg Aýratynlyk Ekologiýa taýdan arassa

plastmassa bukulýan guty-3 plastmassa bukulýan guty-4 plastmassa bukulýan guty-5

Arza

“Longshenghe” plastik gutularyň çeýe ulanylmagy transport wagtynda ähli amatlylygy we netijeliligi üpjün edýär. Haýsy gurşaw, haýsy ulanylyşyna garamazdan, siziň islegleriňize ajaýyp uýgunlaşyp bileris, plastik sandyklaryň ajaýyp göterijilik ukyby, şübhesiz, ilkinji saýlawyňyzdyr .

şahadatnama pudagy birleşdirmek gaýtadan işlemek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S I Gerekli ululygy we reňkini nädip tapyp bilerin?
  J: Müşderi hyzmatymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris, ol siziň talaplaryňyza görä iň oňat önüm tapar.

  S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
  J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 3-5 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa 5-7 gün, mukdaryna görä.

  S: Nusga berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
  J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.

  S: Baglanyşyk hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  J: Hawa, ammar we material işleýän önümler käbir beýleki önümlerden düýpgöter tapawutlanýar.Käwagt doly konteýner ýük üçin diňe bir üpjün edijiden satyn alyp bolmaz.Önüm bilen baglanyşykly köp sanly hyzmatdaş hyzmatdaş çeşmelerimiz bar, size doly konteýner ýük ýüklemesini birleşdirmäge kömek edip bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň