Içgi senagaty üçin 4 ýol giriş 1210-B agyr ýükli goşa ýüzli plastik palet

Gysga düşündiriş:

1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

agyr palet agyr palet jikme-jiklikleri görkezilýär

Aýratynlyklary

1. Paletiň arassa görnüşi bar we arassalamak we sterilizasiýa etmek aňsat.
2.Gaplamak prosesinde dyrnaklar we tikenler ýok, harytlara tötänleýin zeper ýetenok.
3. Tüsse çykarmaň, haryt eksport etmegiň proseduralaryny azaldyň we maýa dolanyşygyny çaltlaşdyryň.
4. Döwülen plastmassa paletler gaýtadan işlenip we beýleki zatlar üçin çig mal hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenip bilner.

SW1210B-2

Spesifikasiýa

Model belgisi SW-1210-B Görnüşi Iki ýüzli plastik palet
Uzynlyk 1200mm (47,24in) Stil Iki gezek ýüzbe-ýüz
Ini 1100mm (43.31in) Ulanylyşy Logistik transport we ammar
Boý 150mm (5.91in) Omöriteleşdirilen görnüşler Logotip / Reňk / Ölçeg
Statik ýük 6t Rack ýük /
Dinamiki ýük 1.5t Agram 22.3 kg

TW1010-06 TW1010-07 TW1010-08

Tersine paletler

Bu ýokarky we aşaky gatlaklary bolan paletleriň giň kategoriýasy.Tersine paletiň aşaky gaty palletiň ýokarsyna meňzeş doly paluba bolup biler ýa-da paletiň möhüm goldaw nokatlaryny birleşdirmek üçin ýeterlik ýer bolup biler.Alty ylgawçy we surat çarçuwasy paletleri tersine paletleriň görnüşleri, ýöne olar diňe bir görnüş däl.

TW1010-09 TW1010-01 TW1010-02


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: laýyk plastik paleti nädip saýlap bilerin?
  J: Bu 3 esasy faktora bagly:
  1.Paletiň dizaýnynda bizde üç ylgaw görnüşi, alty çapyşyk görnüşi , dokuz fut we iki taraplaýyn görnüş bar.
  2. Paletiň materialy, adatça HDPP ýa-da HDPE, bizde Wirginal, General, Gaýtadan işlenen we Gara materiallar ýaly dürli derejeler bar.
  3. Önümçilik usuly, köplenç sanjym galyplary we üflemek.
  Diňe zerurlyklaryňyzy we talaplaryňyzy aýdyň, size laýyk palet saýlarys.

  S: customöriteleşdirilen görnüşim we logotipim bolup bilermi?
  J: Hawa, elbetde.Customöriteleşdirilen önümlere ökde, aýratynlaşdyrma ýa-da OEM hyzmatynyň islendik zerurlygy, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Daşky görnüşi üýtgetmek üçin, Logo, dünýägaraýyş goşmak, çap etmek aňsat bolar.

  S: Synag üçin nusga alyp bilerinmi?
  J: Barlamak we synag etmek üçin nusga hödürlemekden hoşal, önümlerimiziň sizi kanagatlandyrjakdygyna ynanýarys

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň